CHAUPAI SAHIB LYRICS PDF

Account Options Sign in. Top charts. New releases. Add to Wishlist. This Bani is one of the five Banis recited by the initiated Sikh every morning. It is also a part of evening prayer of the Sikhs called Rehras sahib.

Author:Yozshuktilar Migal
Country:Kuwait
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):13 March 2005
Pages:39
PDF File Size:1.12 Mb
ePub File Size:11.49 Mb
ISBN:942-3-89697-985-8
Downloads:89629
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JugorHamri karo hath dai rachha. Puran hoe chit ki ichha. Apnw jwn kro pRiqpwrw ]] Treat me as Your own and cherish me. Tav charnan man rahai hamara. Apna jan karo pratipara. Hamre dust sabhai tum ghavoh. Ap u hath dai mohe bachavoh.

O God. Sukhi basai moro parivara. Sevak sikkh sabhai Kartara. Mo rachha nij kar dai kariyai. Sabh bairan ko aj sanghriyai. Tor bhajan ki rahai piasa. Jo bar chahon so tum te paun. Sevak sikkh hamare tariah.

Chun i chun i satr hamare mariah i. Maran kal ka tras nivariyai. Hujo sada hamare pachha. Sri asidhuj ju kariyoh rachha. Rakh i lehu muhe rakhan-hare. Sahib sant sahae piare. Din bandh u dustan ke hanta.

Tum ho puri chatur das kanta. Kal pae Brahma bap u dhara. Kal pae Siv ju avtara. Kal pae kar Bisan u prakasa. Sakal kal ka kia tamasa. Javan kal jogi Siv kio. Bed raj Brahma ju thio. Javan kal sabh lok savara. Namaskar hai tahe hamara. Javan kal sabh jagat banayo. Dev dait jachhan upjayo. Ad i ant i ekai avtara. Soi Guru samjhiyoh hamara. Namaskar tis hi ko hamari.

Sakal praja jin ap savari. Sivkan ko siv gun sukh dio. Sattrun ko pal mo badh kio. Bly bury kI pIr pCwnq ] God knows the sufferings of good and bad people. Ghat ghat ke antar ki janat. Bhale bure ki pir pachhanat. Chiti te kunchar asthula.

Sabh par kirpa drist i kar phula. Santan dukh pae te dukhi. Sukh pae sadhun ke sukhi. Ghat ghat ke pat pat ki janain. Jab ud-karakh kara kartara.

Praja dharat tab deh apara. Jab akarakh karat ho kab-hun. Tum mai milat deh dhar sabh-hun. Jete badan srist i sabh dharai. Ap u apni bujh ucharai. Tum sabh hi te raht niralam. Janat bed bhed ar alam. Nirankar nribikar nirlanbh. Ad i anil anad i asanbh. Ta ka murh ucharat bheda. Ja kau bhev na pavat beda. Ta kau kar i pahan anumanat. Maha murh kachh u bhed na janat.

Mahadev kau kahat sada Siv. Nirankar ka chinat naih bhiv. Ap u apni budh i hai jeti. Barnat bhinn bhinn tuhe teti. Tumra lakha na jare pasara. Keh bidh i saja pratham sansara. Ekai rup anup sarupa. Rank bhayo rav kahi bhupa. AMfj jyrj syqj kInI ] God has created life from eggs, wombs and perspiration. Andaj jeraj setaj kini. Utbhuj khan i bahur rach i dini. Kahun phul raja havai baitha. Kahun simit i bhayo sankar ikaitha.

Sagri srist i dikhae achanbav. Ad i jugad i sarup suyanbhav. Ab rachha meri tum karo. Sikkh ubar i asikkh sangharo. Dusht jite uthvat utpata. Skal malechh karo ran ghata. Je asidhuj tav sarni pare. Tin ke dusht dukhit havai mare. Purakh jawan pag pare tihare. Tin ke tum sankat sabh tare. Jo kal i ko ik bar dhiai hai. Ta ke kal nikhat i naih ai hai. Rachha hoe tahe sabh kala. Dust arist taren tatkala. Kirpa drist i tan jah i nihariho. Ta ke tap tanak mo hariho.

Riddh i siddh i ghar mo sabh hoi. Dusht chhah chhavai sakai na koi. Ek bar jin tumai sanbhara. Kal phas te tah i ubara. Jin nar nam tiharo kaha. Darid dust dokh te raha. Kharag ket mai saran i tihari. Ap hath dai lehu ubari. Sarab thaur mo hohu sahai.

HONOR SPLENDOR BY JULIE GARWOOD PDF

Kabyo Baach Benti Chaupai Sahib English)

Hamri karo hath dai rachha. Puran hoe chit ki ichha. Apnw jwn kro pRiqpwrw ]] Treat me as Your own and cherish me. Tav charnan man rahai hamara. Apna jan karo pratipara. Hamre dust sabhai tum ghavoh.

ALEKSANDAR SMEMAN PDF

> Sri Chaupai Sahib English Translation

.

AHIARA DECLARATION PDF

Chaupai Sahib in English

.

Related Articles